សកម្មភាពអនុវត្តន៍របស់និស្សិតជំនាន់ទី២៦ ក្រុម១ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២ វេនសិក្សា ពេលព្រឹក មុខវិជ្ជា Information Technology Essentials (ITE V8.0) ដែលសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប បានផ្តល់សេវាកម្មអប់រំអស់រយៈពេល១៥ឆ្នាំ ផ្នែកប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយដែលមានការទទួលស្គាល

សកម្មភាពអនុវត្តន៍របស់និស្សិតជំនាន់ទី២៦ ក្រុម១ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២ វេនសិក្សា ពេលព្រឹក មុខវិជ្ជា Information Technology Essentials (ITE V8.0) ដែលសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប បានផ្តល់សេវាកម្មអប់រំអស់រយៈពេល១៥ឆ្នាំ ផ្នែកប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយដែលមានការទទួលស្គាល់កម្រិតអន្តរជាតិ (Cisco Networking Academy) ។
-----------------------
មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា មានជំនាញសម្រាប់ជ្រើសរើសសិក្សាចំនួន៤ខាងក្រោម៖
- វិស្វកម្មអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិក Electronic and Electrical Engineering (EEE)
- វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science (CS)
- បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន Information Technology (IT)
- គ្រប់គ្រងបណ្តាញនិងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Computer Sys & Network Admin (CSNA)
ព័ត៍មានបន្ថែមនិស្សិតអាចមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ឬតាមលេខ
☎️ 089 292 168 (Cellcard)
☎️ 098 292 168 (Smart)
☎️ 090 292 168 (Metfone)
សម្រាប់ទំនាក់ទំនងតាម Telegram: https://t.me/AEUReceptionist (089 292 168)
——————-
សូមចុច Join ???? https://t.me/AEUFST ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗពីមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា
* សូមចុចលើ Link នេះដើម្បីចូលមើលព័ត៌មានសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ http://promotions.aeu.edu.kh
* អ្នកសិក្សាអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមរយៈ Link: https://bit.ly/39YtNET ឬមកសាកលវិទ្យាល័យដោយផ្ទាល់
 

#826, kammpuch Krum Blvd Teuk Laak I, Khan Toul Kok, Phnom Penh-Kingdom of Cambodia, Postal Code: 12156
Phone:089 292 168 / 098 292 168 / 090 292 168
Telegram: 089 292 168 (@AEUReceptionist)
Email:info@aeu.edu.kh / www.facebook.com/aeucambodia
© 2018 Asia Euro University, All Rights Reserved

Desktop View