មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា ធ្វើសិក្ខាសាលាអនឡាញ អំពី ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគម្រោង

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា ធ្វើសិក្ខាសាលាអនឡាញ
អំពី ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគម្រោង។
-----------------
???? ថ្នាក់បណ្ឌិត, អនុបណ្ឌិត :
ចូលរៀន : - 05 កក្កដា (ពុធ-សុក្រ)
- 08 កក្កដា (សៅរ៍-អាទិត្យ)
………………………
???? ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រ ឆ្នាំទី3 ឆមាសទី1
ចូលរៀន : - 02 តុលា (ចន្ទ-សុក្រ)
- 07 តុលា (សៅរ៍-អាទិត្យ)
………………………
???? ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររង ឆ្នាំទី2 ឆមាសទី1
ចូលរៀន : 02 តុលា
………………………
???? ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររង
ឆ្នាំទី1 ឆមាស2 : ចូលរៀនថ្ងៃទី 7 សីហា
………………………..
មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា មានជំនាញសម្រាប់ជ្រើសរើសសិក្សាចំនួន៤ខាងក្រោម៖
- វិស្វកម្មអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិក Electronic and Electrical Engineering (EEE)
- វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science (CS)
- បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន Information Technology (IT)
- គ្រប់គ្រងបណ្តាញនិងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Computer Sys & Network Admin (CSNA)
ព័ត៍មានបន្ថែមនិស្សិតអាចមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ឬតាមលេខ
☎️ 089 292 168 (Cellcard)
☎️ 098 292 168 (Smart)
☎️ 090 292 168 (Metfone)
សម្រាប់ទំនាក់ទំនងតាម Telegram: https://t.me/AEUReceptionist (089 292 168)
 

#826, kammpuch Krum Blvd Teuk Laak I, Khan Toul Kok, Phnom Penh-Kingdom of Cambodia, Postal Code: 12156
Phone:089 292 168 / 098 292 168 / 090 292 168
Telegram: 089 292 168 (@AEUReceptionist)
Email:info@aeu.edu.kh / www.facebook.com/aeucambodia
© 2018 Asia Euro University, All Rights Reserved

Desktop View