សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង របស់មហាវិទ្យាល័យ និតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់និស្សិត ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង នៃសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

#826, kammpuch Krum Blvd Teuk Laak I, Khan Toul Kok, Phnom Penh-Kingdom of Cambodia, Postal Code: 12156
Phone:089 292 168 / 098 292 168 / 090 292 168
Telegram: 089 292 168 (@AEUReceptionist)
Email:info@aeu.edu.kh / www.facebook.com/aeucambodia
© 2018 Asia Euro University, All Rights Reserved

Desktop View