សកម្មភាពការពារសារណាបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី២៣​ ជំនាញ រដ្ឋបាលសាធារណៈ

និស្សិតជំនាញ រដ្ឋបាលសាធារណៈ ជំនាន់ទី២៣ ការពារសារណាបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

ប្រធានបទ ស្ដីពី «ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំកាហែង»

សាស្ត្រាចារ្យណែនាំ : បណ្ឌិត ឃិន យ៉ង់

#826, kammpuch Krum Blvd Teuk Laak I, Khan Toul Kok, Phnom Penh-Kingdom of Cambodia, Postal Code: 12156
Phone:089 292 168 / 098 292 168 / 090 292 168
Telegram: 089 292 168 (@AEUReceptionist)
Email:info@aeu.edu.kh / www.facebook.com/aeucambodia
© 2018 Asia Euro University, All Rights Reserved

Desktop View