សង្រ្កាន្ត សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ នឹងប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី១១ ខែមេសា គ.ស.២០១៩

#826, kammpuch Krum Blvd Teuk Laak I, Khan Toul Kok, Phnom Penh-Kingdom of Cambodia, Postal Code: 12156
Phone:(855)23 998 124 / 15 72 00 72
Email:info@aeu.edu.kh / www.facebook.com/aeucambodia

© 2018 Asia Euro University, All Rights Reserved

Desktop View