លទ្ធផល​នៃការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​សិក្ខា​កាម​ចូល​រៀន​វគ្គប​ណ្តុះ​បណ្តាល​មគ្គុទេ្ទស​ក៏ទេសចរណ៍​ ថ្នាក់​តំបន់​ភ្នំពេញ​ និង​តំបន់​ជុំវិញ​ជំនាន់​ទី ២០ នៅ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

លទ្ធផល​នៃការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​សិក្ខា​កាម​ចូល​រៀន​វគ្គប​ណ្តុះ​បណ្តាល​មគ្គុទេ្ទស​ក៏ទេសចរណ៍​ ថ្នាក់​តំបន់​ភ្នំពេញ​ និង​តំបន់​ជុំវិញ​ជំនាន់​ទី ២០ នៅ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

#826, kammpuch Krum Blvd Teuk Laak I, Khan Toul Kok, Phnom Penh-Kingdom of Cambodia, Postal Code: 12156
Phone:(855)23 998 124 / 15 72 00 72
Email:info@aeu.edu.kh / www.facebook.com/aeucambodia

© 2018 Asia Euro University, All Rights Reserved

Desktop View