លទ្ធផលជាប់ជាស្ថាពរ នៃការប្រឡងជ្រើសរើស បេក្ខជនចូលរៀន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ថ្នាក់ជាតិ ជំនាន់ទី៥ នៅ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

លទ្ធផលជាប់ជាស្ថាពរ នៃការប្រឡងជ្រើសរើស បេក្ខជនចូលរៀន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ថ្នាក់ជាតិ ជំនាន់ទី៥ លើវិញ្ញាសរសេរថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ និងវិញ្ញាសាផ្ទាល់មាត់នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ បណ្ឌលប្រឡង សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប។

#826, kammpuch Krum Blvd Teuk Laak I, Khan Toul Kok, Phnom Penh-Kingdom of Cambodia, Postal Code: 12156
Phone:(855)23 998 124 / 15 72 00 72
Email:info@aeu.edu.kh / www.facebook.com/aeucambodia

© 2018 Asia Euro University, All Rights Reserved

Desktop View