លទ្ធផលបេក្ខជនប្រឡងជាប់ វិញ្ញាសាសរសេរនៃការប្រឡង ជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀន វគ្គបណ្តុះបណ្តាល មគ្គុទេ្ទសក៍ទេសចរណ៍ ថ្នាក់ជាតិ ជំនាន់ទី៥ វិញ្ញាសាសរសេរ វប្បធម៌ទូទៅ និងភាសាឯកទេស សម័យប្រឡង ១៤ កញ្ញា ២០១៨ បណ្ឌលប្រឡង សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

លទ្ធផលបេក្ខជនប្រឡងជាប់ វិញ្ញាសាសរសេរនៃការប្រឡង ជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀន វគ្គបណ្តុះបណ្តាល មគ្គុទេ្ទសក៍ទេសចរណ៍ ថ្នាក់ជាតិ ជំនាន់ទី៥ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប វិញ្ញាសាសរសេរ វប្បធម៌ទូទៅ និងភាសាឯកទេស សម័យប្រឡង ១៤ កញ្ញា ២០១៨ បណ្ឌលប្រឡង សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

#826, kammpuch Krum Blvd Teuk Laak I, Khan Toul Kok, Phnom Penh-Kingdom of Cambodia, Postal Code: 12156
Phone:(855)23 998 124 / 15 72 00 72
Email:info@aeu.edu.kh / www.facebook.com/aeucambodia

© 2018 Asia Euro University, All Rights Reserved

Desktop View