សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡង ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ឲ្យចូលរៀន​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​មគ្គុទេ្ទស​ក៍ទេសចរណ៍​ថ្នាក់ជាតិ ជំនាន់ទី៥ នៅ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡង ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ឲ្យចូលរៀន​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​មគ្គុទេ្ទស​ក៍ទេសចរណ៍​ថ្នាក់ជាតិ ជំនាន់ទី៥ នៅ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

#826, kammpuch Krum Blvd Teuk Laak I, Khan Toul Kok, Phnom Penh-Kingdom of Cambodia, Postal Code: 12156
Phone:(855)23 998 124 / 15 72 00 72
Email:info@aeu.edu.kh / www.facebook.com/aeucambodia

© 2018 Asia Euro University, All Rights Reserved

Desktop View